Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mera mota lund aur mera behun ka choti pussy
#1
माझे आई-बाबा, मी व माझी मोठी बहीण असे आमचे मोजकेच कुटुब होते. आम्ही एका खेड्यात राहत होतो. आमच्याकडे बर्याोपैकी शेती होती. त्यामुळे आमची आर्थिक परिस्थिती तशी काही वाईट नव्हती. माझ्या बहिणीचे लग्न अगदी लहान वयात झाले होते. तिचे नाव जया. तिला एका शेतकरी कुटुंबात जवळच्या खेड्यात दिले होते.
मी त्यावेळी अगदी लहान म्हणजे असेल पाच-सहा वर्षाचा...! पण समजायला लागले होते... ताईच्या लग्नानंतर एका वर्षात तिला मुलगी झाली. मुलगी अगदी सुंदर आणि गोंडस होती. तशी ताई पण दिसायला अत्यंत सुंदर होती. आमच्याकडे पहिलं बाळंतपण आई-वडिलांकडे करण्याची प्रथा आहे. म्हणून ताई आमच्या घरी आली होती. ताई मुलीला दुध पाजताना ती स्तन कधी झाकून ठेवत नव्हती. खेड्यात तशी प्रथा नाही. कुणाही समोर स्तन उघडे करून बाळाला दुघ पाजण्यात स्त्रीला संकोच वाटत नाही. कारण तशा लैगिक भावना कुणामध्येही नसतात. शहरात मात्र सुशिक्षित बाया लेकरांना दुध पाजताना आपले स्तन आणि बाळाचे डोकं झाकून ठेवतात.
ताईच दुर्दैव्य असं की तिची मुलगी आठ दिवसांतच कोणत्या आजाराने मरण पावली, ते काही कळले नाही. त्यामुळे आम्ही फार दु:खी झालो होतो. माझी ताई सारखी रडत राहायची. ताई त्यानंतर काही दिवस आमच्याच घरी राहत होती.
एक दिवस मी तिच्याजवळ आलो. तेव्हा ती तिच्या स्तनामधील दुध काढून फेकत असतांना मला दिसली. मी ते दृश्य दुरूनच पाहिल्यावर तिने जवळ बोलाविले. जवळ घेत मला म्हणाली, ‘तू हे दुध पेशील का ?’
मी मानेनच हो म्हणालो. मग तिने माझे तोंड तिच्या उघड्या असलेल्या एका स्तनाजवळ नेऊन बोंडशी तोंडात घातली. व त्याला जीभ लाऊन दुध ओढू लागलो. दुधाची चव गुळचट जरी असली तरी चवदार वाटत होती. तिचे स्तन माझ्या तोंडात मावत नव्हते इतके मोठे होते.
ताई म्हणाली, ‘माझे दुध वाया जाऊ देण्यापेक्षा तू तरी पीत जा राजा....’ माझा दुसरा हात रिकामा होता. म्हणून तिने तो हात ब्लाऊज वर सरकवून तिच्या दुसर्या स्तनावर ठेवला. मग मी एका स्तनाचे दुध पिता पिता दुसर्यात स्तनाशी खेळत होतो. बाळ पण असेच करीत असल्याचे मी पाहिले होते. नंतर पहिला स्तन तोंडातून काढून दुसर्या स्तनाला लावून दुध प्यायला लागलो. काही वेळाने दुध कमी झाल्यावर मी थांबलो.
‘आता खूप मोकळं वाटते रे... राजा...!’
मग काय तेव्हापासून ती गुपचूपपणे मला रोजच दिवसातून दोन-तीन वेळा तरी दुध पाजीत होती. मला पण दुध प्यायला खूप मजा येत होती. त्या वयात मला लैंगिक भावना उत्तेजित झाल्या नव्हत्या म्हणा ! असं जवळपास दीड-दोन महिने चालले असेल. मग ताई तिच्या घरी गेल्यानंतरही आई-बाबासोबत तिच्या घरी गेलो की मला लपूनछपून दुध पाजायची.
या दरम्यान पुन्हा ताई गरोदर राहिली. आता याही .बाळंतपणासाठी ती आमच्याच घरी आली होती. कारण तिच्या घरी भाउजीशिवाय दुसरं कोणी नव्हतं. आताही तिला मुलगीच झाली. ही पण मुलगी खूप सुंदर होती. ताई ह्या मुलीला दुध पाजताना मी तिच्या जवळ जात होतो. मी आसुसलेल्या नजरेने तिच्याकडे पाहत होतो. तेव्हा ती मुलीला दुध पाजून झाल्यावर मला पण एक-दोन घोट पाजत होती. मला आता तिचे दुध पिण्याचे व्यसनच जडले होते. चांगली चटक लागली होती. म्हणून ती तिच्या घरी परत जाईपर्यंत ती रोज मला थोडंफार तरी दुध पाजत होती.
ताई तिच्या घरी गेली की तिच्याशिवाय मला करमत नसे. पण ईलाज नव्हता. तरिही अधेमधे मी तिच्या गावला जात होतो; तेव्हा मला ताईचे दुध प्यायला मिळेल या कल्पनेने हुरळून जात होतो. मग संधी पाहून ती मला दुध पाजित असे. अशा तर्हेाने ती माझी दुध पिण्याची इच्छा पुर्ण करीत असे. तिचं दुध आटेपर्यंत तिने माझी ही दुधाची हौस भागविली.
त्यानंतर ताई कधी गरोदर राहिली नाही. तिला मुलगा पाहिजे होता. पण झाला नाही. तिने दवाखाने व गावठी इलाज करून पाहिले. साधू-बुवा-भगताकडे जावून पाहिले. पण काही उपयोग झाला नाही.
भाउजीला या दरम्यान दारूचे व्यसन जडले. त्यामुळे ताईची परिस्थिती डबघाईला आली. शिवाय नवरा-बायकोचे सतत भांडणे होत होते. पण भाउजीनी काही दारू सोडली नाही. शेवटी दारूतच ते मरण पावले.
तिची मुलगी आता दिवसोदिवस मोठमोठी होत चालली होती. मी पण आता मोठा होत चाललो होतो. मी दहावी पास केल्यावर डी.एड ला प्रवेश घेतला. त्यावेळी दहावीलाच प्रवेश मिळायचा. आता मात्र बारावी पास पाहिजे. मी डी.एड पास झाल्यावर लगेच माझ्या गावाजवळ शिक्षकाची नोकरी मिळाली. मी घरूनच बाईकवर जाणे-येणे करीत होतो.
ताई आता एकटीच घरी राहायची. मुलीला तिने शहरात शिक्षणासाठी होस्टेलमध्ये टाकले होते. एक दिवस ताईला पैसे देण्यासाठी आईने मला तिच्या घरी पाठविले होते. तिचे गाव माझ्या गावापासून एक तासाच्या अंतरावर होतं. तिच्या घरी पोहचलायाला मला रात्र झाली होती. म्हणून मी तिच्याकडेच थांबलो होतो.
रात्रीचे जेवण झाल्यावर ताईने तिच्या मुलीच्या लग्नाचा विषय काढला. ताई म्हणाली, ‘माया आता वयात आली आहे. तिचे लग्न करायचे आहे.’ तिच्या मुलीचे नाव माया होते.
ती पुढे म्हणाली, ‘मी विचार करते की तूच माझ्या मुलीला माग. म्हणजे घरातच माझी पोरगी सुखात राहील. आपली आईच तिची सासू झाली म्हणजे तिला सासुरवास पण होणार नाही. अन तू पण तुझी भाची असल्याने त्रास देणार नाहीस.’
आमच्या समाजात भाचीसोबत मामाने लग्न करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे या संबंधात काही तसं वावगं नव्हत. शिवाय माझी भाची ही माया पण बहिणीसारखी सुंदर होती. ती शिकलेली पण होती. त्यामुळे मी या संबंधाला सुखाऊन गेलो. पण तसे ताईला भासू दिले नाही.
हा विषय तिने माझ्या आई-बाबाकडे पण काढला होता. पण त्यांनी म्हटले की तूच त्याला सांग. असं मला नंतर कळले.
ताई पुढे म्हणाली, ‘माझी मुलगी एकटीच आहे. तिचे लग्न झाल्यावर माझे शेत व इस्टेट तिला आणि तिच्या नवर्या‘ची होईल. मग तुम्हा दोघांनाच ही इस्टेट का मिळू नये असे मला वाटते. पण त्यासाठी तुला माझ्या मुलीशी लग्न करावे लागेल. तुला आता नोकरी आहे. तुझा स्वभाव पण चांगला आहे. त्यामुळे मला काही काळजी नाही. सांग मग तुझी काय इच्छा आहे ?’ मलाही तिचा प्रस्ताव मनोमन आवडला होता. पण मी विचारात पडल्याचे मुद्दामच तिला दाखवीत होतो. मी लहानपणी तिच्या स्तनाचे दुघ पीत होतो याची एकाएकी मला आठवण झाली. मी जेव्हापासून वयात आलो तेव्हापासून मला या प्रसंगाची सारखी आठवण येत राहायची. त्यामुळे तिच्याबद्दलचे सुप्त आकर्षण माझ्या मनात येत होते. ही आठवण आली की मी लैंगिक दृष्टया उत्तेजित होत होतो. परंतु बहिणीचं नातं असल्याने मी लज्जित होवून हा विचार झटकून टाकत होतो व मनाला समजावीत होतो की बहिणीच्या बाबतीत अशी भावना ठेवणं बरं नाही. पण आता संधी चालून आली होती. म्हणून परत हा विचार माझ्या मनात उफाळून आला होता.
ताईचे यौवन खुलून दिसत होते. ती खरंच स्मार्ट होती यात काही वादच नव्हता. तिचा उंच चेहरा आणि शरीर, लालबुंद ओठ, नारळाप्रमाणे गच्च व गोलगोल स्तन, मासल नितंब व भरदार मांड्या आणि दुधावरल्या सायीसारखी नितळ गोरीपान त्वचा हे सारे पाहून मी अक्षरशः तिच्यावर मोहित झालो होतो.
त्यामुळे तिच्या बाबतीतल्या भावना आता मला अनावर होऊ लागल्या होत्या. माझी वासना उफाळत चालली होती. मी स्वत:ला आवरु शकत नाही अशी माझी अवस्था झाली होती..
मी विचार करता करता ताईकडे एकटक पाहू लागलो. तेव्हा ही गोष्ट तिच्याही लक्षात आली. ती मला म्हणाली, ‘असा काय पाहतो माझ्याकडे? तू लग्नाबाबत काय ठरविलं ते सांग न...’
मी आढेवेढे घेत तिला म्हणालो, ‘काही नाही, ताई...! सहजच...!’
‘नाही...नाही ..!. काहीतरी आहे तुझा मनात. सांग न काय ते...!’
शेवटी हिम्मत करून ताईला म्हणालो, ‘ताई मी लहान असतांना तू मला दुध पाजीत होती ना. त्याची मला आठवण आली.’
‘हो रे... राजा... मला आठवते ना... चांगलं आठवते.’
‘मग ताई आता पण मला दुधाची तल्लफ आली. तुझं दुध पिलो की मला फार बरे वाटते. मग मला आता पण दुध पाज न.... मला तुझं दुध फार आवडते.’
‘आता कुठे आहे दुध...? संपलं आता सारं.’ ताई पटकन म्हणाली
‘संपलं तर संपलं.... मला दुधाची तेवढी जागा नुसती तोंडात तरी धरू दे.... त्यानेही माझे समाधान होईल.’ असे मी म्हणालो.
‘अरे मी तुझी बहीण आहे, हे तू विसरला का ? त्यावेळी तू लहान होतास. आता मोठा झालास. वयात आलास. असं काही आग्रह धरू नकोस. भानावर ये. मी तुझी बहीण आहे हे लक्षात ठेव. तू लग्नाचे काय ठरविले ते सांग पहिले.’ असं ती म्हणाली.
मी मग लटक्या रागात तिला म्हणालो, ‘जाऽऽ... मी नाही तुझ्या पोरीसोबत लग्न करत. मला तोंडात धरू दे मग मी लग्न करतो.’
‘तू कसा रे...? तुला काही कळत नाही...? बहिणीचं दुध कुणी भाऊ पितं का...?’ ‘मग तू मला आधी पाजलं नाहीस का ? तसे आताही पाज.’ मी हट्टाला येवून ताईला म्हणालो.
‘काय करू...? काही कळत नाही. मी तुला लहाणपणी दुध पाजले. ती माझी चूक झाली. आता ती चूक मला भोवली आहे असे वाटते.’ असे काकुळतीला येवून ताई म्हणाली.
‘मी तुझ्या मुलीला मागत नाही. तू कोणालाही देऊन टाक.’ असे म्हणून मी तानातानाने आतमधल्या खोलीतल्या पलंगावर जावून झोपलो. थोडावेळ शांतता पसरली. मला माहित होते की माझ्यापेक्षा नोकरीवाला चांगला नवरा तिच्या मुलीला मिळू शकणार नाही. उलट तिला आमच्या समाजातल्या प्रथेप्रमाणे गडगंज हुंडा द्यावा लागेल.
तिने भराभर जेवणाचे भांडे-कुंडे आटोपले. ती येणार याची मला खात्री होती. ती माझ्या खोलीत येत असल्याची चाहुल लागली. प्रथम पावलांचा आवाज ऐकू आला...मग बांगड्यांची किणकिण आणि खोलीच्या कडीला हात घातल्याचा आवाज आला. मी रोमांचित झालो.
तसा मी कुशीवर होत तिच्याकडे पाहू लागलो. आता ती काय करते याची मला उत्सुकता लागली. ती पलंगावर माझ्याजवळ येऊन बसली व फणकारत माझ्या अंगावर हात ठेऊन मला ओढले व रागातच म्हणाली, ‘बरं राजा... आताही तू लहान आहेस असे समजून मी तुला दुध पाजते... कोरडे दुध...! ये... पी...! माझीच चूक झाली तुला लहानपणी दुध पाजून ! नाहीतर अशी पाळी माझ्यावर आली नसती ! एवढा मोठा ठोंब्या झालास तरी बाईचं दुध प्यायला पाहिजे तुला...! बायकोचं पण असाच दुध पेशील काय ?’
‘आता तुझी पोरगीच माझी बायको होणार आहे, मग तिचंही दुध पिलो तर त्यात काय नवल ? . तुनेच मला ही दुध प्यायची गोडी लावली ना...!’
‘म्हणजे तू माझ्या पोरीसोबत लग्न करशील तर...?’
‘हो ना... करीन न...!.’
‘खरंच...!’
‘हो...! तुझी शपथ....! खरंच लग्न करतो. पण तू मला तुझे दुध पिऊ देशील तेव्हा ना....’
‘बरं... राजा...पाजतो दुध... मग झालं ना.....!’ असं म्हणून ती माझ्या बाजूला अगदी मला स्पर्श करून कडावर झोपली. तिची छाती माझ्या तोंडासमोर येईल अशा पद्धतीने मी तिच्या जवळ सरकलो. तिने तिच्या ब्लौउजच्या खालच्या दोन हुक काढून ब्लौउज व ब्रेसियर वर सरकवून खालच्या बाजूचा एक स्तन माझ्या तोंडासमोर धरला व एक हात माझ्या पाठीवर ठेऊन मला म्हणाली, ‘घे दुध प्यायचं आहे ना... पी... मस्त पोटभर पी...
’ मी तिच्या एका गोल गरगरीत स्तनाला धरले अन् पटकन तोंडात घातला. तिच्या स्तनाच्या बोंडशीला जीभ लाऊन आवेगाने चोखू लागली. मी हळूच तिचा दुसरा स्तनावरील ब्लौउज व ब्रेसियर वर सरकवून तिचा भरदार दुसरा स्तन दुसर्या हातात घेतला व त्याला कुरवाळू लागलो. पिकलेला आंबा पिळून त्याचा रस पितात तसे मी तोंडात असलेल्या स्तनाला हाताने सभोवताल पिळल्यासारखे दाबत पुन्हा पुन्हा तोंडात घालत होतो. इकडे त्याच क्षणी माझ्या लवड्यात चांगलीच खळबळ माजली होती.
ताईचे स्तन चोखत असतांना ताई उपरोधिकपणे म्हणाली, ‘निघते का रे दुध ? जेव्हा दुध होतं तेव्हा पाजले ना तुला.... आता त्यात दूधच नाही तर कुठून पाजू ?’
मी काहीच न बोलता हळूच तिच्या मनाचा अंदाज घेत घेत तिच्या साडीचा पदर छातीवरून काढून खाली घसरवला. तिने याला काहीच विरोध केला नाही. उलट तिने माझ्या डोक्याला धरून तिच्या स्तनावर जोरात दाबला. तिच्या भरदार स्तनावरची बोंडशी ताठ झाली होती. यावरून ती पण आता या दुध पिण्याच्या क्रियेत मजा घेत असल्याचे मला जाणवले. तिला यात भौतिक व मानसिक सुख मिळत असावे. बाळ पण दुध पितांना आईच्या स्तनाशी खेळत असते. त्यामुळे मातेला मानसिक सुख मिळत असते असे म्हणतात. या प्रक्रियेत मला मनातून आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या.
मग मी शांतपणे तिला नाराज न करता तिच्या ब्लौउजच्या बाकीच्या हुक काढू लागलो. ब्लौउजच्या हुक काढल्यावर तिच्या ब्रेसियरचा पाठीमागे असलेले हुक काढण्यासाठी मी हात मागे घेतला. तेव्हा ताई म्हणाली, ‘अरे काय करीत आहेस ?’
‘ताई, तुझ्या ब्लौउज व ब्रेसियरचा अडथळा होऊ लागला. मला दुध पिता येऊन राहिले नाही. म्हणून मी काढत आहे.’
मग ताई काही म्हणाली नाही. आता तिची छाती उघडी पडली होती. आता मी तोंडातून तिचा स्तन काढून तिचे दोन्हीही स्तन दोन्हीही हातात घेऊन हळूच चोळू लागलो.
‘ हे काय करून राहिला? तुझे झाले का दुध पिऊन ? झाले असेल तर सोड मला.’ ताई म्हणाली.
‘थांब ना थोडी’ असं म्हणून मी तिचे दोन्ही स्तन माझ्या दोन्ही हाताने चोळता चोळता दाबायला लागलो. हे तिचे लक्षात येताच ती मला रागावली. ‘झालं नं आता. बंद कर नं. दाबनं. मी तुझी बहिण आहे. तुला शोभत नाही हे.’
‘मी लाडिवाळपणे तिला म्हणालो, ‘माझी ताई... खूप छान...अशी रागावू नको ना...’
पुन्हा मी तिला म्हणालो, ‘ताई, तुझ्या कुशीत मला खूप मजा येत आहे. खूप दिवसापासून असं झोपलो नाही ना.... पूर्वी लहान असतांना झोपत होतो. तेव्हापासून आता संधी मिळाली.
‘हो...रे राजा...! पूर्वी तू लहान होतास म्हणून तुला माझ्याजवळ झोपवत होतो. आता तू ना... मोठा झालास. तू बहिणीसोबत एखाद्या नवरयासारखे चाळे करतो. हे चांगले आहे का? तूच सांग.’
‘ताई, तुझ्यावर ना पाप-पुण्य, नीती-अनीतीचा पगडा बसला आहे. तुझा नवरा माणूस होता, मी पण माणूस आहे. तू स्त्री आहेस. मग स्त्री-पुरुषात असे संबंध निर्माण होणे काहीच वाईट नाही. आभाळात उडणाऱ्या पाखरासारखे आनंदी जीवन जगावे. कैदी असल्यासारखे निरुत्साही जीवन जगू नये. तू तरुण आहेस. तुझ्यासमोर आणखी खूप आयुष्य पडलं आहे. तुला खूप जगायचं आहे. आनंदी व सुखाचं जीवन जग. पाप-पुण्य, नीती-अनीतीच्या बेड्या तोडून टाक. मग पहा तुझ्या जीवनात कसा आनंद खेळतो. तुला आनंदी ठेवण्यासाठी मी आहे तू कधी दु:खात, निराशेत जीवन जगावं असं मला कधीच वाटत नाही..’
’पण... राजा. नवरा तो नवरा असतो. भाऊ तो भाऊच असतो.’
‘पण आता तुझा नवरा जिवंत नाही ना... मग मला तुझ्या नवरयाच्या रुपात का नाही पाहत? तू तुझी जवानी अशी वाया घालवू नको. पुन्हा असं जीवन कधी मिळत नाही. जगायचं तर आनंदाने जगायचं, ऐवढे मला कळते.’
ऐवढे बोलून मी तिचे दोन्हीही स्तन हातात धरून हळूच वर सरकू लागलो.
‘आता काय करतो?.’ ताई म्हणाली.
’थांब थोडी.’ असे म्हणत मी तिच्या ओठावर माझा ओठ टेकवायला लागलो.
‘हे काय?’ अशी ती म्हाणाली.
मी म्हणालो, ‘ याला कीस घेणे म्हणतात ताई....! प्रिय माणसाचाच कीस घेत असतात. तू माझी प्रिय ताई आहेस ना....म्हणून तुझा कीस घेतो. पहा याने किती मजा येते ती...! बोलायला काढलेला माझा ओठ परत तिच्या ओठावर टेकवला.
या क्रियेमध्ये एव्हाना माझा लवडा उठून मोठा व ताठ झाला होता. पैजाम्यात लवडा चुळबुळ करत टनटन उड्या मारत होता. मी आता कामविकाराने पुरता पेटत चाललो होतो. माझ्यातला नर आता जागा होत असल्याची जाणीव मला होऊ लागली. मला माझ्यासोबत झोपलेली माझी बहीण दिसत नव्हती तर ती एक मादी दिसत होती. आम्ही दोघेही समोरासमोर एकमेकांना चिकटून झोपेलेलो असल्याने माझा पैजाम्यातील लवडा आता तिच्या दोन्ही मांड्याला स्पर्श करीत होता. मी त्याला तिच्या मांडीत दाबत होतो. कदाचित याची जाणीव ताईला होत असावी. मी माझा ओठ तिच्या ओठावर हळुवार फिरवीत होतो. कधी या गालावर तर कधी दुसर्याक गालावर तर कधी तिच्या कपाळावर फिरवीत होतो. त्याचवेळी तिचे दोन्ही स्तन आलटून पालटून दाबत होतो.
कदाचित तिच्याही अंगात आता कामवासना भिनत चालली असावी. या बाह्य रतीक्रिडेत तिला खूप आनंद मिळत असावा. त्यामुळे ती मला काहीच विरोध करीत नव्हती. याचा फायदा मी घ्यायचा ठरविला. आता मी माझी जीभ तिच्या दोन्ही ओठाच्या चिरेत यासाठी फिरवीत होतो की तिने तिचे ओठ उघडले पाहिजे. शेवटी तिने तोंड उघडले अन् त्याच क्षणी मी माझ्या तोंडातली जीभ तिच्या तोंडात घातली. तिच्या जिभेला माझी जीभ लाऊन रसपान करू लागलो. माझ्या अंगातली नस न नस रोमांचित झालं होतं. मग मी माझी छाती तिच्या छातीला आणखी भीडविली. तिचे दोन्ही स्तन माझ्या छातीला भिडवून जोरात दाब दिला अन् तिच्या तोंडात पुन्हा मी माझी जीभ खुपसली. इकडे तिच्या दोन्ही पायाच्या मध्ये तिच्या साडीवर पुदीच्या उभार भागावर माझ्या पैजाम्यातला लवडा दाब देऊन घासत होतो. हे करता करता मी तिचे दोन्ही स्तन आलटून पालटून धरून दाबत होतो. तिचे तरारून आलेले स्तन काही वेळा तोंडात घेऊन चोखत होतो. अशा या प्रणय क्रीडेत खूप मजा येत होती. मी पहिल्यांदा कुण्या बाईला अशा पद्धतीने अगदी जवळून स्पर्श करीत होतो.
मग मी माझा एक हात तिच्या साडीवरून पायाच्या पोटरीपासून ते मांडीपर्यंत फिरवू लागलो. कधी हात तिच्या साडीतल्या पुदीच्या उभार भागावर स्थिरावत होता. मी या खेळात आता पुढेपुढे जात होतो. जशी एक म्हण आहे की, ‘भटाला दिली ओसरी अन् भट बुदुबुदू पाय पसरी’ तसचं एक एक टप्पा मी पार करीत होतो. मग मी हाताने ताईची साडी हळूच वर सरकवायचा प्रयत्न करु लागलो. तेव्हा ताई एकदम दचकल्यासारखी झाली आणि उसळून माझ्यावर जाम भडकली. तिचा राग अनावर झाला होता. तिने मला ढकलून देत स्वत: उताणी झाली. तिने तिच्या उघड्या छातीवर पटकन पदर झाकून घेतला व मला म्हणाली. ‘राजा, तुला काही लाज-शरम वाटते की नाही रे ...? तू आता मर्यादा सोडत आहेस. तुला दुध प्यायचे होते. मी दुध पाजले. तुला माझे स्तन दाबायला मजा वाटत होती. ते पण करू दिले. आता तु माझ्या साडीला हात घातलास. हे बरं नाही. मी तुझी बहीण आहे. बहिणीसोबत असं वागणं पाप आहे. आता फार झाले. बंद कर हे चाळे.’
तिच्या साडीला हात लावल्याने ती अशी भडकेल असे वाटत नव्हते. तिचा भडकलेला राग पाहून थोडावेळ मी शांत राहिलो.
‘मी तिला म्हणालो. ‘ताई, तू खूप सुंदर आहेस. जवान आहेस. सेक्सी आहेस. तुझं आकर्षक रूप व शरीर पाहून तुझ्यावर कोणीही फिदा होईल. मी तुझ्यावर खूप मनापासून प्रेम करतो. मग मी तुझ्या शरीराला स्पर्श केला म्हणून काय बिघडले ?’ जो प्रेम करतो त्यालाच हा अधिकार असतो ना...! मग मी काय वाईट करीत आहे. पाप- पुण्य, नैतिक-अनैतिक हे माणसांनीच आपल्या मनाने ठरविले ना...! निसर्गात असं कुठे आहे ? एकाच पाखराचे दोन पिल्ले आपसात शरीरसंबंध ठेवतातच ना...! एकाच गाईने जन्म दिलेलं वासरू व तिच्याच गो‍र्ह्यांत शरिरसंबंध होतातच ना...! कुत्र्यांची पिल्ले पण मोठी झाल्यावर शरिरसंबंध करतातच ना....! निसर्गात सार्यांच प्राण्य़ांना शरिर संबंधाची गरज असते. त्यात खूप खूप सुख सामावले आहे. त्यात खूप आनंद मिळतो. आता मी तुझ्या पोरीसोबत शरीरसंबंध ठेऊ शकतो. त्याला तुझी संमती आहे. मग तुझ्यासोबत का नाही ? आपण आता बहिण-भावाचं नातं विसरुन जाऊ व नर-मादीचे नाते समोर ठेऊ म्हणजे काय पाप न काय अनैतिक ह्या गोष्टी पुसल्या जातील. कल्पना कर की या क्षणी तु आग आहेस व मी तुप आहे. मग आगीजवळ तुप असेल तर ते वितळणारच...! तशी माझी आता गत झाली आहे. मी कामविकाराने पुरता पेटलो आहे. तु माझी ही भुक भागव. ऎवढीच माझी ईच्छा आहे. ’ ऎवढं बोलून मी क्षणभर थांबलो.
मी पुन्हा थोडं थांबून तिला म्हणालो, ’मला माहित आहे की तुला पण त्याची गरज आहे. भाऊजी जाऊन आता दोन महिन्याच्या वर होत आहे. ते होते तेव्हाही ते दारु पित असल्यामुळे तुझी लैंगिक भुक भागवायला समर्थ होते असे मला वाटत नाही. म्हणजे तु कित्येक दिवसापासुन उपाशी असशील. आता तु दुसरा नवरा करणार नाहीस याची मला कल्पना आहे. मग तु जीवनभर अशीच तुझी जवानी जाळत राहशील का ? किती दिवस अशी कामवासनेने कुढत राहशील ? त्यामुळे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बिघडत असते. आता तुला माझ्या रुपाने चांगली संधी मिळाली आहे भुक भागवण्यासाठी...!.मी जवान झालो. तू पण जवान आहेस. तेव्हा . तु आपली भुक भागवून घे व मलाही भागवू दे. मी तुझाच भाऊ आहे. परका नाही. दुसर्याच कोणी परक्याने तुझ्या शरिराला हात लावला तर ते मला खरेच आवडणार नाही. इतकं मी तुझ्यावर मनापासून प्रेम करतो. पुन्हा एक सांगतो ताई, मायाच्या जन्मानंतर तुला वंध्यत्व आल्याने तू गरोदर राहण्याची भीती राहिली नाही. त्यामुळे तू आता निर्धास्त रहा.’ एवढं मी पुन्हा एकादमात तिला बोलून गेलो. ती घराच्या छ्ताकडे शून्यात पाहिल्यासारखे पाहत होती. आम्ही दोघेही क्षणभर स्तब्ध झालो. खोलीत आणि बाहेर निरव शांतता पसरली होती. रात्र कणाकणाने वाढत होती.
मग मी शांतता भंग करून तिला म्हणालो. ‘माझी ताई खूप छान आहे. मी तुला खूप खूप सुख देईन. तुला नेहमी आनंदात पाहायला मला आवडते. मी तुझ्या मनाविरुध्द वागणार नाही. तू म्हणशील तसं मी वागेन.” असं म्हणून थोडं तिच्यापासून दूर झालो. पुन्हा दोघेही शांत झालो. रात्र सारखी वाढत होती. अर्धी रात्र तरी होवून गेली असेल. आम्ही दोघे बहिण-भाऊ गूढ विचारात गढून गेलो होतो.
शेवटी मलाच राहवलं नाही. मी तिच्याकडे हळूच सरकून तिच्या पदर झाकलेल्या पोटावर हात टाकला. पण तिने तो झटकून दिला. ताईचा राग अजूनही मावळलेला दिसत नव्हता.
एक मात्र खरं की तिचा राग, तिचा नकार मला लटका वाटला. खोटा खोटा वाटला. ती मला वरून रागावाल्यासारखे दिसत होते. पण आतून तिला माझा सहवास हवाहवासा वाटत असावा. मी तिला कामवासनेने चेतवत होतो. पेटवत होतो.त्यामुळे तिच्यातली सुप्त कामवासना जागी होत होती. हे मला जाणवत होतं. तिला जर खरेच माझे चाळे आवडले नसते तर ती उठून गेली असती. पण ती गेली नाही. ती तशीच माझ्या मिठीत पडून होती. याचा अर्थ तिला कामज्वराने पुरते घेरले होते. पण ते तिला बोलून दाखवता येत नव्हते. म्हणून ती नकारार्थी बोलून सकारात्मक होत होती.
ह्या तिच्या कृतीमुळे मला खूप दिलासा मिळाला. आता पुढेच जायचे माघार घायची नाही. तिला कोणत्याही परिस्थितीत पटवून शरण आणायचे असे मी पण मनोमन ठरविले.
काही वेळ थांबून परत मला उमाळा आला. मला स्वस्थ राहता येत नव्हतं ही माझी कमजोरी होती. आता मी तिचा मुलायम हात हातात घेऊन हातातल्या बांगड्या वर खाली सरकउ लागलो. कधी हात तिच्या चेहर्यालवर नेऊन गाल कुरवाळत होतो, कधी तिचे लांबसडक व काळेभोर केसावरून हात फिरवीत होतो. कधी नाकाताली ती बारीकशी नथ बोटात धरून न्याहाळीत होतो. कधी तिच्या गळ्यातली ती बारीक मण्याची एकदाणी हातात घेऊन पाहत होतो. कधी कपाळावर हात फिरवीत होतो. कधी कानातले सोन्याचे रिंग्ज बोटाने फिरवीत होतो. ताईला दागिन्याची भारी हौस होती. ती गळाभर दागीणे घालत होती. असे करतांना हळूच हात तिच्या झाकलेल्या स्तनावर नेऊन स्तन कुरवाळत होतो. हा सर्व प्रकार करीत असतांना तिने मात्र आता काहिच विरोध केला नाही. ती पुरेपूर शरण येत असल्याचे चिन्ह दिसत होते. पण ती एखाद्या पुतळ्याप्रमाणे आताही स्तब्ध होती. मला सर्व काही करू देत होती. पण ती मात्र हालत नव्हती की काही बोलत नव्हती. ती खोलवर विचारात गढून गेल्यासारखी दिसत होती.
माझा हात तिच्या झाकलेल्या स्तनावर अजूनही स्थिरावला होता. मग हळूहळू दाबायला सुरुवात केली. ती मला बिनदिक्कतपणे दाबू देत होती. मला खूप मजा वाटत होती.
आता चमत्कार असा झाला की ती माझ्या बाजूच्या कडावर झाली व माझ्याकडे पाहून खुद्कन हसली. मी पण हसलो. ती काही बोलली नाही पण तिचा वेगाने होणारा श्वास व उरांची हालचाल पाहता ती आता पाघळत चालली होती असे मला वाटले.
तिने माझ्या अंगावर हात ठेवला. ताई म्हणाली,” रागावलास कारे माझ्या राजा..”
मला कल्पना होती की ताई मला कधीच नाराज करणार नाही. लहानपणापासून ती मला काय पाहिजे ते देत होती. ती मला कधीच दुखावत नव्हती. मी तिच्या फारच लाडाचा होतो. पण आताचं माझं वागणं हे जरा जगावेगळं होतं. एक भाऊ बहिणीशी लैगिक चाळे करतो हे तिला कसं आवडणार? मी हट्टालाच पोहचल्याने तिचा नाईलाज झाला असावा. आता तिने प्रेमाने माझ्या अंगावर हात ठेवला. तेव्हा ताई विरघळली याची मला तीव्रपणे जाणीव झाली.
खरं म्हणजे ह्या अनैतिक खुळचट कल्पना मला मान्य नवत्या. स्त्री-पुरुषांनी मग ते बहीण-भाऊ का असेना एकमेकांशी रतीक्रीडेत रंगून खरं सुख, आनंद मिळवावे हे माझ्या जीवनाचे तत्त्वज्ञान होते. म्हणून मी माझ्या ताईला दु:खात जीवन व्यतीत करावे असे मला कधीच वाटत नव्हते. तिची जी लैंगिक उपासमार होत आहे, ती होऊ नये व ती नेहमी खुश राहावी, आनंदित राहावी असेच मला वाटत होते. म्हणूनच मी तिच्याशी जवळीक करत होतो.
Reply
#2
मी पण तिच्याकडे सरकलो. ताई म्हणाली. “ये... जवळ ये. तुला नाराज करावे असे मला कधीच वाटत नाही रे राजा.... हे तुला माहीतच आहे. कर तुला काय करायचे ते कर. तुला माझ्याकडून आता मोकळीक आहे.”
मी मग परत तिच्या पदर झाकलेल्या अंगावर हात ठेवला. तिने माझा हात हातात घेऊन तिच्या ब्लाउजच्या उभार भागावर नेला.
“तुला हेच पाहिजे होते ना... कर... तुझी इच्छा पूर्ण कर.. तुला माझे हे स्तन धरायला, तोंडात घालायला खूप आवडते ना... धर आता... तुला मी नाही अडवणार...!.
तिची संमती मिळाल्याबरोबर मला स्वर्ग दोन बोटावर उरल्यासारखे वाटले. हीच संधी साधून मी हळूवारपणे तिच्या स्तनाचा उभार भाग कुरवाळू लागलो. ती पण माझ्या पाठीवर प्रेमाने हात फिरवीत होती. मी तिच्या स्तनावरचा हात काढून तिच्या चेहर्या वर नेऊन दोन्हीही गालाचे पटापट मुका घ्यायला लागलो. आता मी खूप खुश झालो होतो.
‘ताई, तू मला खूप खूप आवडतेस. तू लहान असतांना तुझ्या गुबगुबीत गालाचा सारेच मुका घेत असतील. आता माझ्याशिवाय तुझ्या गालाचा कोण मुका घेऊ शकतो? आहे की नाही गंमत !’
‘घे... तू माझ्या गालाचा मुका घे. मी तुझ्या गालाचा मुका घेतो’ असे म्हणून तिने माझे तोंड धरून गालाचा मुका घेतला. मला तर आता स्वर्गात जाऊन अमृत पिल्यासारखे वाटत होते.
ताई आता खुशीत आली होती. ती आता मानसिकदृष्ट्या संभोगाला तयार झाली होती, एवढे खरं! आता शेवटच्या परमोच्च सुखाच्या पायरीजवळ ती येऊन ठेपली होती, हे स्पष्ट झाले होते.
मी तिच्या पाठीवर हात टाकून तिला ओढले. तिनेही मला घट्टपणे ओढले. मी तिच्या तोंडात माझे तोंड खुपसून तिच्या जिभेशी खेळू लागलो. त्याचक्षणी मी पदराच्या आतून हात टाकून ब्लाउज व ब्रेसियरच्या वरून हात फिरवू लागलो. मग तिने पदर बाजूला सारला. मी तिच्या ब्लाउजचे समोर असलेले हूक्स काढायला लागलो. मग ब्लाउज वर सरकवून ब्रेसियरचे पाठीमागे असलेले हूक्स काढतांना हाताला होणारा स्पर्श मोहून टाकत होता. आता तिचे दोन्ही स्तन उघडे पडले होते. लाईटच्या प्रकाशात मला हे मला स्पष्टपणे दिसत होते. तिचे ते गरगरीत, गोलगोल स्तन पाहताच मी कमालीचा कासाविस झालो. एखाद्या बाईचे असे उघडे स्तन मी पहिल्यांदाच डोळाभर पाहत होतो. मी ते माझ्या डोळ्यात सामाऊन घेत होतो. त्यांना मी आता दोन्हीही हाताने धरून हळुवारपणे दाबायला उतावीळ झालो. एकानंतर एक तिचे स्तन दाबण्यात मी गर्क झालो.
“अरे थांब. इतकी घाई... ब्लाउज व ब्रेसियर तर काढू दे...”
“ताई मला राहवत नाही. तुझे स्तन किती चांगले आहेत म्हणून सांगू? मी आतापर्यंत तुझे झाकलेले स्तन पाहत होतो. आता प्रत्यक्ष उघडे स्तन पाहत आहे. मी फार भाग्यवान आहे.”
ताईने मग हात वर करुन खांद्यातून ब्लाउज व ब्रेसियर काढून घेतला. तेव्हा तर तिची छाती व पाठ पुर्णपणे उघडी पडली होती. तिचे दोन्हीही स्तन निरखून पाहत तिला म्हणालो,’ ताई मी तुझे दुध पीत होतो, त्यावेळी जसे तुझे स्तन मोठे आणि भरदार होते तसेच स्तन अजूनही आहेत. तू तुझे स्तन चांगले जपलेले दिसते.’
‘अरे... मी तुझ्यासाठी जपून ठेवले. धर आता मनसोकपणे... माझ्या प्रिय भावाला धरण्यात मजा येते ना यातच मी खुश आहे....” तिचे हे शद्ब ऐकून मी गदगदीत झालो. आनंदाचे अश्रू डोळ्यात तराळले. मी अक्षरशः भाराऊन गेलो.
“ताई, आता मी खूप खुश आहे.”
तिच्या मुलायम छातीवर हात फिरवितांना मी वेगळ्याच जगात वावरत असल्याचा भास होत होता. आता तिच्या अंगावर फक्त साडी व आतील पेटीकोट व निकर होती. माझा आवेश वाढत चालला होता. कारण माझा लवडा केव्हाच मोठा झाला होता. तो ताठ होऊन पैजाम्यात उड्या मारु लागला होता.
मग मी तिची कंबर पकडून तिला परत घट्ट ओढू लागलो. माझा लवडा तिच्या साडीतल्या मांड्यात ढुशा मारु लागला. मी पैजाम्याचा नाडा सोडून लवडा बाहेर काढला. तिचा हात पकडून मी माझा लवडा तिच्या हातात दिला. तिच्या मुलायम हातात माझा लवडा आल्याबरोबर मला विजेचा जोरात धक्का बसल्यासारखे झाले. मग मी तिची साडी पायापासून वर सरकवू लागलो. तिची पुदी निकरने झाकून होती. मग मी निकरवरुन त्या भागावर बोटं फिरवू लागलो. तिची नीकर माझ्या बोटाला ओलसर वाटत होती. कदाचित तिच्या पुदीतून पुदिरस वाहत असावा. म्हणजे ती हेपून घेण्यासाठी पूर्णपणे आतुर झाली होती. इकडे माझा एक हात तिच्या स्तनाला दाबत होता. दुसरा तिची नीकर खाली ओढत होता. शेवटी ताईने निकर खाली ओढून पायातून काढून घेतली. आता आमच्या रोमान्सची गाडी भराभर पुढे जात होती. काही अडथळा राहिला नव्हता.
मी तिच्या कमरेत खोचलेली साडी ढिली केली. परकरचा नाडा सोडला. आता हे सारे मी बिनधोकपणे करीत होतो. मग ताईने साडी व परकर पायातून काढून घेतला. आता माझी ताई पुर्णपणे उघडी झाली होती. मी मात्र अजून उघडा व्हायचा होतो. मग मी अंगातली बनियन, पैजामा व आतमधील चड्डी काढून मी पण पुर्णपणे नग्न झालो. आता आम्ही दोघेही नैसर्गिक अवस्थेत आलो. हे करीत असतांना दोघांचिही भिड-मुर्वत चेपून गेली होती. आता लाज-शरम कुठल्या कुठे पळून गेली होती. दोघेही बहिण-भावाचे नाते विसरुन गेलो होतो. दोघेही एकमेकांचे प्रियकर-प्रेयसी झालो होतो. ताई मला साक्षात रती आणि कामदेवी वाटली. ताईच्या मदनमस्त जवानीचा व सौन्द्रयाचा रसरशीत खजिना लुटायला मिळणार म्हणून मी सुखाऊन गेलो होतो.
आम्ही तसेच थोडावेळ एकमेकांना बिलगून झोपलो होतो. माझा लवडा बिचारा ताईच्या दोन्ही मांड्यात निमूटपणे विसावला होता. जास्त घाई केली तर काम बिधडेल याची मला धास्ती वाटत होती. म्हणून ताईच्या कला कलाने घ्यावे असा मी विचार केला. मी खुषित येऊन तिला म्हणालो, ‘ताई तू लाखात एक देखणी आहेस. निसर्गाने तुला भरभरुन सौन्दर्य दिलं. म्हणून मी पण तुझ्यावर भाळलो. तुझं दुध पिणं हा तर बहाणा होता. सुतावरुन स्वर्ग गाठण्यासाठी मी त्याचा उपयोग केला. त्याशिवाय तू मला तुझ्या शरिराला स्पर्ष करु दिला नसता.’
’हो कारे लबाडा...! बहिणीला तू असं जाळ्यात अडकवलं.’
’मी खरं सांगतो ताई, तुझं हे सौन्दर्य वाया जाऊ नये. भ्रमर जसं फुलाच्या सुंदरतेचा, गंधाचा, मधाचा आस्वाद घेते. फुलाचं सौंदर्य वाया जाऊ देत नाही. तसेच तुझ्याही सौंदर्याचा मनमुरादपणे आस्वाद घ्यावा असे मला मनोमन वाटत होतं. तू खरेच टवटवीत उमलेलं फुल आहेस. या फुलाचा मोहक वास घ्यावा, तुझ्या सोबत शय्यासुख घ्यावे. म्हणून मला मोह आवरता आला नाही. ताई, तू पण त्यात मजा घे. खूप मजा येईल. जीवनात सुख मिळवून आनंदित राहायचे असते. जीवन पुन्हा मिळत नाही. म्हणून ते आयुष्याच्या शेवटपर्यंत भरभरुन भोगायचे असते. त्याला वेदना द्यायच्या नसतात.’
’तुझं जीवनाचे तत्वज्ञान पटते रे राजा....! पण मनाला समजाविणे कठिन झालं होत ! येथपर्यंत तुला साथ दिली आता पुढे कशी साथ देऊ ते कळत नाही. मनात विचाराचे काहूर माजले होते. द्वंदाने सारखे हेलखावे खात होते. काय करू न काय नाही ते कळत नव्हतं. माझं डोकं सुन्न झाल्यासारखे वाटत होतं.’
’ताई तु थोडी शांत रहा. डोक्यात कोणतेही विचार आणू नको. मी तुझा अगदी जवळचा जिवाभावाचा जिवलग भाऊ आहे. माझ्यावर विश्वास ठेव. मी तुला दु:खी झाल्याचे पाहू इच्छित नाही, मी तुझ्या सुखाचा विचार करतो. तुला कधीही दु:खी होऊ देणार नाही. तू नेहमी आनंदात राहावे असेच मला वाटते.’
रात्र सारखी वाढत होती. बाहेर सारं सामसूम झालं होतं. या चार भिंतीच्या आत आम्ही दोघे बहीण-भाऊ नग्न अवस्थेत एकमेकांशी बिलगून झोपलो होतो. अजूनही प्रणयक्रीडा रंगात यायचा होता. सुरुवात झाली होती म्हणा ! परंतु मध्येच संवादामुळे थांबला होता. पण सर्व बाजूंनी मी तिला वासनेचा विळखा घातला होता एवढे मात्र नक्की !
आता तोच खेळ परत सुरु करण्यासाठी वाट पाहत होतो. मी ताईच्या हातावर, मांड्यावर, नितंबावर, गालावर, पाठीवर, छातीवर, स्तनावर सर्वीकडे हळुवारपणे हात फिरवीत होतो. ताईची माझ्या हाताला स्पर्शून गेलेली मांसल पाठ फारच मादक वाटत होती. तिच्या भरीव व घट्ट मांड्या मी हळुवारपणे कुरवाळत होतो. तिच्या रेखीव मांड्याने माझे लक्ष वेधून घेतले होते. ताईच्या गालाचा मुका घेत होतो. तिच्या लालसर ओठांवर ओठ ठेवत होतो. ताईने तोंड उघडले की तिच्या तोंडात तोंड घालत होतो. ताईच्या उघड्या बेंबीत बोट घालून उगीचच फिरवीत होतो. तिच्या स्तनाचे राहून राहून मर्दन करीत होतो. ह्यामुळे ताई पूर्णपणे पेटून गेली पाहिजे म्हणजे
तिला हेपण्याचा मार्ग मोकळा होईल असं मला वाटत होतं.
ताईचे स्तन खरोखरच भरदार, सुडौल व आकर्षक आणि भरगच्च असे होते. ताई म्हणजे असली मादक मादी वाटत होती ! तिला पाहताच कोणत्याही माणसाला तिला हेपण्याची इच्छा झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी तिची शरीरयष्टी आकर्षक होतं. मग मी कसा मागे राहू शकतो?
ताईच्या मांड्यात घुसलेला माझा लवडा आत-बाहेर करण्याचा प्रयत्न करीत होता. माझी अशी दयनीय अवस्था पाहून तिला दया आली असावी. तिने मग माझा लवडा हातात घेऊन तिच्या पुदीवर टेकवून घासू लागली. यावरून ती पण आता पेटत चालल्याचे लक्षणे दिसत होते. कामवासनेची नशा आता तिच्या शरीरात भिनत चालल्याचे दिसत होते. तिच्या पुदिरसाचा सुवासिक गंध माझ्या नाकात घुमत होता. याचा अर्थ तिची पुदी पाझरून लडबडून गेली असावी. आता ती रोमांटिक मूडमध्ये नक्कीच आली होतो. तिचे आनंदाचे सुस्कारे सुरू झाले होते. आता मला रतीक्रीडेचा पुढला प्रवास करायला काही हरकत नाही असे वाटायला लागले. मी मनोमन सुखाऊन गेलो.
मी हळूच तिचा वरचा खांदा दाबल्याबरोबर ती उताणी झाली. मग मी तिच्या उताण्या शरीरावर माझ्या ताठरलेल्या लवड्याची टपोरी लालभडक टोपी तिच्या पुदीवर ठेवून दोन्ही हात गादीला टेकवून ओणवा झालो. तिने त्या लवड्याला हातात धरून पुदीवर घासायला लागली. मी मग एका हाताच्या ढोपराने गादीवर टेकू देऊन दुसरा हात तिच्या स्तनावर ठेवला. मग तिचे ते रसरशीत स्तन मस्तपणे कुस्करु लागलो. ताईने तिच्या मांड्या फाकवल्या. तिची पुदी गुलाबाच्या पाखळ्यांसारखी उघडली. मग ताईने तिच्या हातातला टणक लवडा तिच्या गुबगुबीत पुदीच्या पाकळ्यात हळूच घातल्याबरोबर मी शहारून गेलो. काय ती अवर्णीय अनुभूती होती ! ती मी शब्दात वर्णन करू शकत नाही. मी एका वेगळ्याच दुनियेत विहार करीत असल्याचे भासत होते. माझ्या ताईने हे स्वर्गीय सुख मला दिले त्याबद्दल मला हर्ष वायुच झाला होता. ताईने तिची गुप्त ठेव असलेली लालभडक ओली ओली पुदी उघडी करून माझ्या हवाली केली. त्याबद्दल तिचे किती आभार माणू न किती नाही असे मला झाले होते.
‘ताई, तू धन्य आहेस. किती त्याग केला माझ्यासाठी ! माझ्या सुखासाठी तू समर्पित झाली. तू तूझं पूर्ण शरीर उघडं करून माझ्या हवाली केलेस आणि माझ्याशी एकरूप झाली. मला खरोखरच गर्व वाटतो तुझा !’ असे कृतज्ञतेचे शब्द सहज माझ्या तोंडातून निघून गेले. असं म्हणतांना मी गलबलून गेलो होतो. डोळे आनंदाने डबडबल्यासारखे झाले होते.
ताईने मायेने माझी पाठ थोपटून मला म्हणाली, ‘अरे राजा... तू माझा लहान भाऊ...! माझ्यासाठी तु अजूनही लहान आहेस. म्हणून तुझा बालहट्ट मला पुरवावच लागेल ना...! आता तू खुष आहेस ना....!’ मी मान हलवून हो म्हटले.
‘ताई तू पण खुष आहेस ना...! माझा जगावेगळा बालहट्ट पुरविण्यासाठी तुला किती त्रास झाला असेल ! तू स्वतःच्या मनासोबत किती भांडली असशील ! तू तुझ्या मनाला किती समजाविले असशील ! तुला किती धन्यवाद देऊ न किती नाही. असे झाले आहे मला...!’
‘नाही रे...राजा...! आपल्या जवळच्या माणसाचे धन्यवाद मानायचे नसते. ते भावनेने समजून घ्यायचे असते. तुझ्यासाठी म्हणजे माझ्या प्रिय भावासाठी कोणतेही दिव्य करायला मी तयार आहे.’
तिच्या या बोलण्याने मी भारावून गेलो. मी तिच्या गालाचा पटकन मुका घेतला.
मग तिच्या कोमल पुदीत हळूहळू, सावकाशपणे माझा लवडा घुसवू लागलो. तेव्हा ताईच्या पुदीच्या टपोर्याल दाण्याला स्पर्श करून तो आत जात असल्याचे मला जाणवत होते. तो आणखी आणखी खोल आतमध्ये जावून स्थिरावला. ताईची पुदी चांगली घट्ट वाटत होती. तिच्या पुदीच्या आतल्या स्नायूने माझ्या लवड्याला घट्ट पकडून ठेवले होते. मग मी ताईच्या स्तनाला दाबत असतांनाच लवड्याला पुदीच्या काठापर्यंत मागे घेऊन परत पुदीत आरपार घातला. ताईच्या ओठाचे चुंबन घेऊन व एका हाताने स्तनाचे मर्दन करीत ताईला म्हणालो, ‘ताई चांगले वाटते ना...!’
‘हो रे... राजा... खूप चांगले वाटते. बर्यााच दिवसापासून मी या सुखाला वंचित झाले होते. पण तू माझी भूक भागवीत आहे. खूप मजा वाटते. मी खूप खुष आहे.’
मला तर खूपच मस्त वाटत होते. ताईच्या पुदीत आत-बाहेर लवडा घुसवीणे, हातात तिचा गरगरीत स्तन घेऊन कुरवाळणे व तोंडात जिभेने रसपान सुरु करणे ह्या कामक्रीडेच्या सार्यार क्रिया एकाच वेळी सुरु असल्या म्हणजे माणसाला स्वर्गसुख उपभोगल्यासारखे वाटणार नाही तर काय ? मला वाटते ताईच्या पुदिचा आकार गोकर्णीच्या फुलासारखा असावा. अशा या माझ्या ताईच्या कोमल पुदीत माझ्या टणक लवड्याचा धक्के मारण्याचा कार्यक्रम सुरूच होता. तिच्या पुदोच्या उबदार स्पर्शाने मी आता जाम पेटलो होतो. ताईच्या ओलीगच्च उष्ण पुदीत माझा लवडा आता गच्च बिलगला होता. अख्खा लवडा ताईच्या पुदीत गर्भाशयापर्यंत खुपसल्या जात होता. माझ्या सर्वांगातून एक वेगळीच चमक निघत होती.
तसे मला बाईला झवन्याचा कोणताही आधीचा अनुभव नव्हता. पण असे म्हणतात की, पाण्यात पडले की माणसाला आपोआप पोहणे येते. तसे माझे झाले. मी कामरसाच्या गंधाने बेधुंद झालो होतो. एवढेच नव्हे तर खोलीतला सारा परिसर या कामरसाच्या उन्मादक गंधाने दरवळून निघाला होता.
मुक्तपणे हिंदोळणारे गुबगुबीत स्तन, ताठरलेली तपकिरी रंगाचे निप्पल्स.. अन पूर्णपणे नागडी असलेली माझी ताई फारच सुंदर दिसत होती. ती माझ्यासाठी स्वप्नसुंदरीच होती. ताई आता झवून घ्यायला उतावळी झालेली दिसत होती. ताई कंबर वर करून खालून धक्के देत होती. मी पण तिच्या कंबरेला हात घालून तिची कंबर जराशी उचलण्याने लवडा खोलवर तिच्या पुदीत घुसत होता.
मग मी ताईच्या पुदीत लवडा राहून राहून आत बाहेर करून हेपू लागलो. माझ्या हेपण्याच्या हालचालीत इतकी तीव्रता होती की जी मी कधीही अनुभवली नव्हती. माझ्या प्रत्येक हिसक्याने ताईचे शरीर तालात हलत होते. माझा लवडा आधीच तिच्या पुदीरसाने ओला झाला होता. मी तिला असे हेपत होतो जणू काही तिला हेपण्यासाठीच मी तिच्या पाठोपाठ आईच्या उदरातून जन्म घेतला होता. या क्षणाचा पहिला अनुभव मी कधीच विसरणार नाही. तिच्या गरम श्वासाने जोर पकडला होता. हेपतांना लवड्याजवळच्या दोन्ही गोट्या तिच्या पुदीच्या खालच्या भागाला स्पर्श करीत होत्या पुदीतून बाहेर पडणार्या रसाने त्या चांगल्याच ओल्या झाल्या होत्या.
ताईने माझ्या केसात बोटं आवळून माझा चेहरा खाली ओढला अन ओठावर ओठ टेकवला. तिची छोटीशी टोकदार जीभ माझ्या तोंडात तिने सरकविली. मी वेडापिसा होऊन तिची जीभ चोखत तिला पुन्हा झवायला लागलो ताईच्या कामरसाने माझा लवडा पुरता माखून गेला होता.
मग..हिसके मारण्याचा वेग आणखी वाढविला. त्याच क्षणी माझ्या लवड्यातून लाव्हारस बाहेर पडत असल्याचे तीव्रतेने जाणवले. गरम गरम विर्याचा फवारा ताईच्या मुलायम पुदीत सोडला. कित्येक दिवसापासून अंडकोशात साचून असलेल्या विर्याचा साठा आचके देत ताईच्या पुदीत रिकामा झाला. ताईच्या पुदीतून हे वीर्य ओसंडून बाहेर पडत होते. जेव्हा हे वीर्य पुदीत पडत होते. तेव्हा मी लवडा पुदीत घट्टपणे रोवून ताईच्या अंगावर तिच्या पाठीला दोन्हीही हाताने करकचून आवरून घेतले होते. ताईने पण माझ्या पाठीवर दोन्ही हात टाकून घट्ट पकडून ठेवले होते. माझा श्वास वाढला होता. दम जोरजोरात टाकत होतो. असा हा अनुभव मी पहिल्यांदाच घेत होतो..जणूकाही मी खूप मोठ असं कोणतंतरी शारीरिक काम केले असे वाटत होते.
माझ्या लवड्यातील वीर्य जास्त वेळ न टिकल्याने मी काहीसा उदास झाल्यासारखा झालो होतो..माझ्या मिठीचा विळखा जरा सैल झाला..पण ताई अनुभवी होती. तिने मग पुढाकार घेऊन .मला गच्च पकडून एका कुशीवर घेतले. माझा ढिला पडलेला लवडा अजूनही तिच्या पुदीत तसाच स्थिरावला होता. तिने आपल्या मांड्यांच्या मधात त्याला चांगलाच दाबला होता. माझ्या गालांची, ओठाची चुंबने घेत घेत ती मला तापवू लागली. ती आपला हात माझ्या पाठीवर, कमरेवर, मांड्यावर, डोक्यावर फिरवीत होती.
त्यामुळे चमत्कार असा झाला की माझ्या लवड्यात पुन्हा एकदा जोर वाढला. तो परत लाकडाच्या दंडूक्या सारखा ताठ होऊ लागला. लवडा उठत असल्याचे लक्षात येताच मी पुन्हा तिला एकदम गच्च आवळले व कुशीवर असताना त्याच अवस्थेत लवडा आत-बाहेर करीत तिला झवू लागलो...गपागप गपागप हिसके मारत होतो...ताईही मला तशीच साथ देत होती...मध्येच आम्ही एकमेकांच्या ओठांना ओठ भिडवत होतो...मध्येच मी तिच्या हातातल्या पाचही बोटात माझे बोटं गुंतवत होतो. त्यामुळे माझा लवडा तिच्या पुदीत घट्ट रोवत होता. त्यानंतर ताई मला चिपकून असतांनाच मला उताणा करून ती माझ्या अंगावर झोपली. माझा लवडा तिच्या पुदीतून बाहेर पडला. ताई आता नवीन कोणता खेळ करते म्हणून उत्सुकतेने मी तिच्याकडे पाहत होतो. तिने तिचे नितंब वर उचलले त्याचवेळेस मी मान वर करून तिच्या पुदिकडे सहज पाहिले. तिची पुदी आतुर होवून चांगलीच फुललेली व पुदीचे मुख आपोआप उघडलेले दिसले. तिच्या पुदीतुन पाझरणारा स्त्राव चमकत असल्याचे वाटत होते.
मग तिने आणखी वेळ न दवडता माझ्या सरळ उभा असलेल्या लवड्यावर तिची पुदी अलगदपणे टेकवली. त्याचक्षणी माझा लवडा आतमध्ये हळूहळू पुदीत खोलवर सरकत गेला.. मग ती लवड्यातून पुदी हळूच वर उचलून पुन्हा लवड्यावर दाबत होती. मी पण माझी कंबर वर उचलून आणखी आणखी तिच्या पुदित लवडा घट्ट दाबत होतो.
मध्येच ती आपली कंबर घोड्यावर बसल्यासारखी वरखाली करीत हिसके मारायला लागली. माझा लवडा आता पुर्णपणे तिच्या पुदीत फिट्ट बसला होता. मी सुध्दा माझी कंबर वर करुन खालून तिच्या सारखेच दणके मारू लागलो. हा अनुभव मला अगदी स्वर्गीय वाटत होता. ती आनंदातीरेकाने चीत्कारीत होती.
मी ताईचे स्तन दाबत म्हटले, ताई, मजा वाटते न...!’
‘हो रे राजा...खूप मजा वाटते. मग हिसके मारता मारता ताई थोडी थांबली. माझी कंबर तिने खालून दोन्ही हाताने ताठपणे वर उचलली.. ती आपला पुदीदाणा माझ्या लवड्यावर घासत असल्याचे माझ्या लक्षात आले. या कृतीने मी अक्षरशः मनमुरादपणे सुखावलो. मी तिचे नितंब दोन्ही हाताने धरून घट्ट पकडले होते. वर तिच्या छातीवरील गरगरीत मोठ्मोठे स्तन आळीपाळीने तोंड वर करून चोखायला लागलो. मग मी तिच्या उत्तेजीत झालेल्या स्तनाग्रांना माझ्या बोटांच्या चिमटीत धरले आणि त्या स्पर्शाने ती मादकपणे विव्हळली.
ती मध्ये मध्ये माझी कंबर धरून तिच्या पुदिवर आणखी आणखी दाबत. होती. माझा हात धरून स्तनावर ठेवत होती. तिचे स्तन एका हातात मावत नव्हते. मग मी दोन्ही हाताने तिचे स्तन दाबत होतो. कुरवाळत होतो. दोन्ही हाताने तिचे स्तन पिरगाळून तोंड वर करुन दुघ पिल्यासारखे तिचे निप्पल चोखत होतो. मग एकएक करून दोन्हीही स्तनाचे निप्पल आलटून पालटून चोखत होतो. त्यातील कोरडे दुघ उगीगच पीत होतो. खालून तिला हिसके मारण्याच्या माझ्या उत्साहाला आता मोठे उधाण चढले होते.
तिने पण हिसक्याचा वेग वाढविला. माझा लवडा मुळापर्यंत तिच्या पुदीत गेला होता.
आता ताई कितीतरी हिसके, दणके मारत होती, तरीही वीर्य पडत नव्हते. पडणार तरी कसे? कारण आधी वीर्य पडल्याने कोटा रिकामा झाला असावा.
ताईच्या हेपन्याला आता काही धरबंधच उरला नव्हता. मध्येच तिचा माझ्या लवड्यावर पुदी घासण्याचा वेगपण वाढला होता. हेपतांना तिच्या तोंडून लयबध्द हुंकार बाहेर पडत होते. माझ्या सोबतच्या संभोगाने तिची कामतृप्ती झाल्याचे तिच्या चेहर्यालवर झळकत होते. कधी ती हेपता हेपता थांबली की, तिच्या घट्ट पुदीची माझ्या लवड्यावरील पकड जाणवत होती. मग मी तिचे नितंब धरून खालून कंबर वर करून तिच्या पुदीला धक्के मारत होतो. त्याने तिला कळायचे की, माझे अजुनही विर्य स्खलन व्हायचे आहे. मग ती पुन्हा तिची कंबर वर-खाली करून साथ द्यायची असा आमचा प्रणयाचा खेळ चांगला रंगत आला.
.कितीतरी वेळ आम्ही या खेळात रमून गेलो होतो. मी तिचे दोन्ही नितंब माझ्या दोन्ही हाताने धरून तिला थोडे वर स्थिर पकडले व खालून फटाफट तिच्या पुदीला फटके मारत झवू लागलो.
हेपन्यात किती वेळ गेला ते काही कळले नाही. बाहेर लोकं आता ढाराढूर झोपले असतील. पण आम्ही बहीण-भाऊ मात्र प्रणयक्रीडेमध्ये मस्तपणे रमलो होतो. ताई खूप दिवसाची कसर भरून काढत होती की काय ती आता मला क्षणभरही सोडत नव्हती. तीच मला तिचे स्तन दाबण्यास प्रवूत्त करीत होती. सुरुवातीला नाही नाही म्हणणारी माझी ताई आता मात्र खूप इंटरेस्ट घ्यायला लागली याचे मला नवल वाटत होते.
मी तर हावरटपणे तिच्या सौन्द्रयाचा भरपूर आस्वाद घेत होतो.
आता मला हेपण्याच्या नशेने गुंगी आल्यासारखी वाटत होती. माझ्या डोळ्यावर झोप यायला लागली होती. हे पाहून ताई म्हणाली, ‘राजा झोपतो का रे...’
‘हो ग ताई, डुलकी येत आहे. तू पण झोप न अशीच माझ्या अंगावर.’
‘बरं....!’ असे म्हणून ताईने तिच्या पुदीत तसाच लवडा ठेवून माझ्या अंगावर झोपली.
जेव्हा जाग आला तेव्हा दिवस चांगलाच उजाडला होता. ताईच्या पुदीतला लवडा कधी बाहेर पडला व ताई दुसर्या् कुशीवर कधी झोपली ते कळलेच नाही. तिचा पृष्ठभाग माझ्या लवड्याला लागत होता. मी हाताचा विळखा तिच्या छातीवर टाकून तिचे स्तन दाबायला सुरुवात केली. त्याच क्षणी माझा लवडा ताठरला. लवडा आता परत जाम पेटला होता तिचीही पुदी पुन्हा एकदा फडफडू लागली होती. तिचे हेंदकाळणारे स्तन हाताने पकडत.. कुस्करत मी तिला आणखी उत्तेजित करत होतो..मग मी तिच्या पृष्ठभागाच्या चीरेतून लवडा तिच्या पुदीत घालून हिसके मारायला लागलो.. पण लवडा पूर्णपणे तिच्या पुदीत काही घुसत नव्हता, म्हणून ताईने कड फिरवून उताणी झाली. मी तिच्या अंगावर लगेच स्वार होउन लवडा तिच्या ओलसर पुदीत घातला. आता तो सरळच आतमध्ये पूर्णपणे गेला. ताईची पुदी घर्षणामुळे गुळगुळीत झाली होती..माझाही लवडा गुळगुळीत झाला होता.
‘आता उठ रे राजा... सोड मला तुला शाळेवर जायचं आहे.’
‘अरे हो... मी विसरलो होतोच.’
मी उठलो. ताईकडे पाहिले. मी हसून तिला म्हणालो, ‘ताई तू स्वर्गातले परी दिसत आहेस. तुझा पूवी मलूल दिसणारा चेहरा आता फुलला आहे. रात्रीच्या सेक्समुळे गुलाबाच्या फुलासारखी तू टवटवीत दिसत आहेस. तुझ्या गालावर लाली चढली आहे. नियमित सेक्स केल्याने शरीरातील रक्तसंचार वाढून चेहर्यागवर व कांतीवर नैसर्गिक तेज येते..तसेच जीवनातील ताणतणाव कमी होऊन अनेक रोगांना अटकाव होते असे मी वाचले होते. म्हणून ताई, प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला सेक्सची फारच आवश्यकता आहे.’
‘होरे राजा... आता पटले मला सारे काही. तुझ्या सहवासात मी निश्तितच खुष राहीन. मला कुठेतरी फिरायला घेऊन चल न...’
‘हो ताई, तुझी आयडीया छान आहे. आपण न गोव्याला जायचं का ? गोव्याला जवळच्या शहरातून रात्री नऊ. वाजता बस निघते. त्या बसने जाऊ. सकाळी ती गोव्याला पोहचते.’
‘चालेल ना... जाऊ या. गोव्याला जाऊ. मी गोवा अजूनही पाहिला नाही. खूप चांगला आहे म्हणतात. नाही का ?’ ताई खुषीत येवून म्हणाली.
‘मी मग आता शाळेवर जातो व चार दिवसाची सुट्टी काढून संध्याकाळ पर्यंत परत येतो.’. मी तिच्या पुदीतून तसाच लवडा हळूहळू बाहेर काढला. हातात ताईचे स्तन घेऊन तिच्या गालाचा मुका घेतला व उठलो. ताईला हेपल्याने अंगातला सारा शिनभाग निघून गेला होता. अगदी मोकळे वाटत होते.
बाथरूममध्ये फ्रेश होवून बाहेर आलो. ताईने तोपर्यंत नास्ता व जेवण बनविले. आम्ही दोघांनीही नास्ता केला व जेवणाचा डब्बा घेऊन बाईकवर टांग मारून मी शाळेवर गेलो. चार दिवसाच्या सुट्ट्या काढल्या. संध्याकाळी लवकरच मी घरी गेलो. चार दिवसाचे गोव्याला माझे ट्रेनींग असल्याचे आईला मी खोटेच सांगितले. मला ताबडतोब जायला पाहिजे कारण रात्रीला बस आहे. जेवण मी तिकडेच करीन असे सांगून मी बाईकवर ताईच्या गावाकडे निघालो.
ताईने छान मला आवडणारा स्वयंपाक करून ठेवला होता. ती माझीच वाट पाहत होती. गेल्या गेल्या आम्ही दोघेही जेवायला बसलो. जेवण झाल्यावर ताईला म्हटले, ‘तयारी कर. कारण बस मिळायला पाहिजे. “ताई तू सणावाराला घालतेस न तशी ठेवणीतली साडी, अन् नाकातली नथ पण सोबत घे.. त्यात तू खूप छान दिसतेस. आणि चांगल्या चांगल्या चार-पाच साड्या पण घे. मी पण चांगले चांगले ड्रेस घेतले. हो... कुणाला आपण खेड्यातले आहोत तसे दिसले नाही पाहीजे. तसेच गळ्यात मंगलसूत्र पण घालून घे. कुणाला शंका यायला नको.” मग ताईने सुंदर साडी नेसली. हातात हिरव्या रंगाच्या चकाकणार्याद बांगड्या घातल्या, नाकात नथ, गळ्यात सोन्याचं दोन पदरी सुंदर पदक असलेलं मंगळसूत्र, कानात टॉप्स, पायात पैंजण घातले, केसाचा भरदार अंबाडा बांधला. असा साजशृंगार केलेल्या माझ्या ताईला पाहून माझ्या तोंडून सहज शब्द बाहेर पडले. ‘व्वा ऽऽ ताई खूप छान ! तू आता नवी नवरीच दिसत आहे. जणूकाही आपण हनिमून साजरा करायला निघालो आहे की काय असे वाटत आहे.’
Reply
#3
‘चल. तुझं आपलं काहीतरीच. उशीर होईल. निघू आता....’ अशी ताई लाजत लाजत मला म्हणाली. मला हे ताईच रूप फारच भावलं होतं. मी पण चागला ड्रेस घातला. बॅग घेऊन बाईकवर ताईला मागे बसवून कोणाला दिसणार नाही असं पाहून आम्ही निघालो.
आम्ही बसस्टँडला पोहचल्यावर बाईक पार्किंगला लाऊन त्या माणसाला सांगितले की मी तीन-चार दिवसाने येणार आहे. तोपर्यंत गाडी राहू द्या.’ असे बोलून बाहेर पडलो तर बस नुकतीच आली होती. गाडीचे आधीच बुकिंग झाल्याने आम्हाला शेवटची सीट मिळाली. गाडी सुरु झाली. काही वेळाने ड्रायव्हरने गाडीतील दिवे बंद केले. गाडीत अंधार पसरल्याने मी ताईच्या पदरात हात घालून तिच्या स्तनासोबत खेळू लागलो. इकडे माझा लवडा पँटमध्ये उठून धक्के मारत होता. तेव्हा मी ताईचा हात हातात घेऊन त्यावर ठेवला. ताई मग त्याला दाबून शांत करीत होती.
सकाळी बस पणजीला पोहचली. एका लॉजमध्ये रूम घेतांना रजिस्टरमध्ये माझ्या एकट्याचे नाव लिहिले तेव्हा लॉजवाल्याने तुमच्या बायकोचं पण नाव लिहा असे म्हटले. तेव्हा मी ताईकडे वळून पाहिले तेव्हा तिने भुवई वर करून मिष्कीलपणे हसली. त्याची तरी काय चूक? कोणालाही वाटेल की ताई माझी बायकोच आहे.. मग मी तिचे नाव पण रजिस्टरमध्ये लिहिले.
तसेच त्यांनी गोवा पाहण्यासाठी दोन दिवसाचे पॅकेज असल्याचे सांगितले. सकाळी नऊ वाजता बस असल्याने आम्हाला ताबडतोब तयारी करून निघायचे होते. आम्ही रूम मध्ये आलो. पाहतो तर ती चांगली एसी डिलक्स होती. विशेष म्हणजे बेडच्या भिंतीसमोर बेडवरील सारे दृष्य दिसेल अशा तर्हेनने मोठा काच लावला होता.. बाथरूम पण मोठी होती. दोघांना एकाचवेळेस आंघोळ करता येईल अशी प्रशस्त होती.
रुममध्ये आल्यावर ताईच्या चेहऱ्यावर हसू दिसलं. मी तिच्याकडे पाहिलं. “ताई, का हसतेस?” “अरे... त्या हॉटेलवाल्याने आपल्याला नवरा-बायको करून टाकले.”
मी पण हसलो. हो ना... दिसतेस तू माझ्या बायकोसारखी... त्याचं काही चुकलं नाही. कारण येथे येणारे एकतर नवरा-बायको असतात नाहीतर प्रियकर-प्रेयसी असतात. आपण नवरा-बायको नाही निदान प्रियकर-प्रेयसी असायला काही हरकत नाही.”
“ हो... खरच आहे. येथे आल्यावर आपण बहिण-भाऊ आहोत हे मी विसरले. तू माझा आवडता प्रीयाकरच आहेस...” “कधी मी असे हॉटेल व त्यातील मौज-मजा पाहिलं नाही. तू मला घेऊन आलास अन् मला सारं मिळालं. तू खरंच खूप छान आहेस. माझ्या पोरीला पण अशाच ठिकाणी फिरवून आणशील.”
“हो ताई... मी तिला सिमल्याला हनिमूनला घेऊन जाईन. शेवटी ती जरी माझी होणारी बायको असली तरी ती सख्य्ख्या नात्यातील भाची आहे.”
“होरे बाबा... किती वेळ बोलायचं. चल तयारी करू. नाहीतर उशीर होईल.”
आम्ही दोघांनी कपडे काढून एकमेकांची आंघोळ करायला मदत केली. ताईने माझ्या अंगाला साबण लावली. माझ्या तराटलेल्या लवङयाला पण साबण लावली तेव्हा तिला म्हटले, ‘ताई मी लहान असतांना एखाद्या वेळी तू माझी आंघोळ करून द्यायची.’
‘होरे राजा... त्यावेळी तुझा हा बुल्ला लहानसा होता. आता तर एखाद्या दंडुक्यासारखा मोठा आणि टणक झाला आहे.’ मग मी हसलो.
मी ताई कडे पाहीले. गोरया गोरया अंगाची शुभ्र संगमरवरात मढवलेली माझी प्रणयदेवताच जणू माझ्या पुढे उभी होती असा मला भास होत होता. तिची स्निग्ध गोरी त्वचा, भरलेली देहयष्टी, रसिले ओठ, मादक डोळे.. अशी मुसमुसलेली व कामातूर स्त्री पाहून मी वेडापिसा झालो होतो. पुरुषांनी तिला नग्न करून मनसोक्त हेपावे असेच काही सौंदर्याचे पुरेपुर दान निसर्गाने तिला बहाल होते, असे मला वाटत होते. तिचे डौलदार व पुर्ण भरलेले गोरे उघडे स्तन माझ्यापुढे हिंदकळत होते. तिच्या सहवासात मला मस्त मस्त वाटत होते. ताईचे स्तन त्यावेळी गुबगुबीत, रसरशीत, गरगरीत, आणि उबदार दिसत होते. लवडा मोठा झाल्याने त्याला शांत करण्यासाठी ओल्या पुदीत घालून थोडंसं संभोगसुख घेतल्याशिवाय मला राहवले नाही. ताई कपडे घालीपर्यंत तिच्या शरीराच्या नाजूक भागाचा स्पर्शसुख घेण्याची एकही संधी मी सोडत नव्हतो.
बस आल्यावर आम्ही फिरायला निघालो. गोव्यात निसर्गाने नुसते सौंदर्य उधळले आहे. विस्तीर्ण पसरलेला, अतिशय सुंदर, नितळ, स्वच्छ पाण्यातील सौदर्य अगदी साध्या डोळ्यांनी न्याहाळता येईल असा समुद्रकिनारा पाहून मन मोहित होवून गेलं. "खा-प्या, मजा करा' ही गोव्याच्या पर्यटनाची खासीयत आहे असे म्हणतात. अशा या समुद्र किनार्यायवर फिरून आम्ही मस्त मजा लुटली..
विशेष म्हणजे या ठिकाणी अनेक जोडपे एकमेकांच्या हातात व कमरेत हात घालून फिरत होते. काही विदेशी बाया तर येथे उघड्या नागड्या दिसत होत्या. ते पाहून मी पण ताईचा हात हातात घेऊन तिच्या बोटात बोटं गुंतविण्याचा प्रयत्न करीत होतो. ताईच्या कमरेला हात लपेटून जवळ ओढत होतो. ताई मात्र प्रतिसाद देतांना संकोच करीत होतो. ते पाहून ताईला म्हणालो, ‘ताई येथे लाजायची काही गरज नाही. सारेच तसे करतात. कारण ते एकतर नवरा-बायको असतात किवा प्रेमीयुगुल तरी असतात. तसंच जर आपण केले नाही तर त्यांना शंका येईल.’
ताई म्हणाली, ‘मला भीती वाटते रे....! कुणी पाहिलं तर... ?’
‘येथे कोण आपल्या ओळखीचं आहे ?’
‘ताई, तू अशी घाबरू नकोस. आपण नवरा-बायको जरी नसलो तरी एकमेकांचे प्रियकर-प्रेयसी तर नक्कीच आहोत ना...! हॉटेलवाल्याने तर आपल्याला नवरा-बायको करून टाकले. ताई, तू जरी वयाने माझ्यापेक्षा मोठी असली ना...! तरी शरीराने तू मात्र माझ्या पेक्षा लहानच दिसत आहेस. तू खरंच माझी बायको शोभत आहेस....! म्हणून मला वाटते आपल्याला गुपचुपपणे लग्न करायला काही हरकत नाही. म्हणजे आपण मनाने व शरीराने एकरूप होऊन जाऊ. तो ड्रायव्हर म्हणत होता की, या बीचवर ‘एक दुजे.के लिये’ या सिनेमाची शुटींग झाली. तेथे उंचावर एक देऊळ आहे. तेथेच त्यांनी एकमेकांच्या गळ्यात हार घालून देवाच्या साक्षीने लग्न केले होते. तेव्हापासून प्रेमीयुगुल त्या देवळात जाऊन एकमेकांच्या गळ्यात हार टाकून नवरा-बायको म्हणून स्वीकार करतात.’
कुणाला जायचे असेल तर जाऊन या असंही तो म्हणाला होता..
‘ताई, आपणही तसेच केले तर ? आपणही प्रेमुयुगुलच आहोत ना....!’
‘पण कसं... रे... राजा...! बहीण-भाऊ...कधी एकमेकाशी लग्न करतात का ?’
‘नाही करत. पण आपलं वेगळं आहे. तुझ्याशी बायकोचं नातं असल्याशियाय मी तुझ्याशी शरीरसंबंध ठेऊ शकत नाही. बहीण-भावाच्या नात्यात एकमेकाच्या बाहुपाशात असणे तुला आवडेल काय ? त्यासाठी आपल्याला नवरा-बायकोचं नवीन नातं तयार करावे लागेल ना...!’
‘बरोबर आहे तुझं. जा... राजा.... हार घेऊन ये.’
मी जवळच्या एका दुकानातून दोन हार घेऊन आलो. वर टेकडीवरच्या त्या देवळात जाऊन आम्ही दोघांनी एकमेकाच्या गळ्यात हार घातला.
‘ताई, आपले आता रीतसर देवाच्या समोर लग्न झाले. आता आपण रात्रीला मस्तपणे मधुचंद्र साजरा करू.. येथे सारे जोडपे मधुचंद्र साजरा करायला येतात. तसे आपणही करू.’
ताईच्या चेहर्याकवरचा ताण नाहीसा होऊन आता हास्य उमटल्याचं मी पाहिले.
बसच्या ड्रायव्हरने रात्रीच्या जेवणासाठी मध्येच एका हॉटेलमध्ये बस थांबविली होती. तेथेच जेवण करून आंम्ही लॉजवर आलो.
बाथरूममध्ये जाऊन दोघेही फ्रेश झालो. बेडवर आंग टाकण्यापूर्वीच आम्ही दोघांनी कपडे काढून टाकले होते. आमचे देवळात लग्न झाल्याने खर्या अर्थाने आता आमचा हनिमून सुरु होणार होता. मी ताईला म्हणालो, ‘ताई, लग्नानंतरची ही पहिली रात्र म्हणजे आपली सुहागरात...! ही सुहागरात आपण आता खर्या अर्थाने साजरी करू.’
‘हो ना...! लग्न झाल्याने आपण आता नवरा-बायको झालो. असंच ना....!’
‘आता ताई, तू माझी बायको झाल्याने तुला राजरोसपणे हेपता येईल.’
‘हो रे राजा...! हेप... चांगले पोटभर हेपून घे....आपल्या बायकोला.....!‘
आता नवरा-बायकोच्या नात्याने आम्हाला अश्लील शब्द, भाषेचा उच्चार करायला काहीच संकोच वाटत नव्हता. बिनदिक्कतपणे हेपन्याची भाषा वापरायला लागलो.
बेडसमोरच्या आरशात आमचे नग्न शरीरे दिसत होते. ताईच्या अंगावर मी ओणवा झालो. तिचे स्तन धरले. हे सारे त्या आरशात दिसत होते.
ताईची पुदी अगदी परफेक्ट असल्याचे मला दिसले. कामरसाने ती पाझरून ओतप्रोत भरलेली दिसत होती. मी मग बोटांनी थोडी उघडझाप करून तिच्या दोन्ही बाजूला हळूच रगडले. त्या मर्दनाने ताईची पुदी आणखी पाझरू लागली. इकडे माझा लवडा पण झोके घेत पाझरत होता. त्यामुळे मी पुरता उतावीळ झालो होतो. लवडा कधी तिच्या पुदीत घालतो असे मला झाले होते.
लवकरच तिने लोण्यासारख्या गोर्यातपान मांड्या व त्यात असलेली ती लुसलुशीत पुदी माझ्या स्वाधिन केली. पुदीच्या पाकळ्या थोड्या रुंदावल्या. माझ्या गरमागरम कडक लवड्याचे लालबुंद टोक तिच्या पुदीवर अलगद टेकविले.. ताईने जोराचा हुंकार भरला. मी हलकाच लवड्यावर दाब दिला. त्यासरशी तटतटून थरारणारा माझा लवडा ताईच्या पुदीत अगदी सहजपणे सळसळत गेला. ताई थोडी शहारल्यासारखी वाटली. तिच्या उन्नत स्तनाला करकचून धरून मी लवडा थोडा बाहेर काढून पुन्हा दमदारपणे आत घुसवला.
ताईच्या मऊमऊ उबदार पुदीत माझा जाडजूड लवडा आत-बाहेर करीत होता. मला अजून चेव चढला. मी वेग वाढवत तिचा गरगरीत स्तन आणखी रगडू लागलो. माझे दणदणीत हिसके झेलत ताई बेधुंद होऊन प्रतिसाद देत होती. कमर उचलून वरखाली करू लागली. माझा लवडा जास्तीत जास्त खोलात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. आमचा प्रणय अगदी रंगात आला होता. आता तिचे ताठरलेले निप्पल तोंडात घेतले व उजवा हात तिच्या मांडीखाली धरून मी जोरजोराने हेपू लागलो. माझा लवडा पूर्णपणे तिच्या पुदीत आत जाऊन बाहेर येत होता. तिची पुदी चांगलीच फुलली होती. चांगली रसाळ होऊन गळू लागली होती. त्या रसाने तिच्या मांडीवर ओघळ येत होते. माझ्या जोरकस दणक्याने तिच्या नाजूक पुदीतून बेधुंद करणारा एक वेगळाच नाद निर्माण होत होता. ती गदा गदा हलत होती. प्रत्येक हिसक्यापायी तिचे गरगरीत, गोलगोल स्तन मस्तपणे हिंदकळत होते. तिच्या पुदीचा मदनमणी माझ्या जाडजूड लवड्याने चांगला रगडून निघत होता.
पाहता पाहता झवन्याचा आणखी वेग वाढवला. मला आता चांगलाच जोर चढला होता. मी तिला हमसून हमसून हॉटेलच्या त्या उबदार बेडवर झवू लागलो. दोघांच्या हुंकाराने व झवण्याच्या आवाजाने ती रुम भरून गेली होती. आमचे शरीर एकरूप होवून गेले होते. आता आमच्यात बहीण-भावाचं नातं उरलच नव्हतं. आम्ही आता केवळ प्रेमीयुगुलच नव्हे तर नवरा-बायको झालो होतो.
काही क्षणातच सुखाच्या परमोच्च बिंदुला पोहचून मी तिच्या पुदीत अगदी खोलवर एक जोराचा धक्का देवून. माझ्या गरम गरम वीर्याचे फवारे सोडले. तिची पुदी माझ्या गरम गरम चिकट वीर्याने काठोकाठ भरून गेली.. तिचे चुंबन घेत व तिच्या स्तनांशी थोडा वेळ खेळत मग माझा ढिला झालेला लवडा तिच्या पुदीतून बाहेर काढला. तिची तृप्त पुदी आता माझ्या वीर्याने माखली होती. माझा लवडा पुदीतील रसाने न्हाऊन चमकत होता. मग आम्ही शांतपणे झोपलो. कधी उजाडलं ते कळलच नाही.
आम्ही मग बाथरुम मध्ये जाऊन कालच्या प्रमाणे एकमेकांची आंघोळ घालून तयारी केली. हॉटेलमध्ये नास्ता घेऊन आम्ही बाहेर पडलो.
आता उरलेले समुद्र किनारे पाहून रात्रीचे जेवण घेऊन लॉजवर परतलो.
कपडे काढून दुसर्याक दिवसाचा मधुचंद्र साजरा करण्याच्या घाईने बेडवर आडवा झालो. ताई पण नागडी होवून माझ्याजवळ येऊन झोपली. तिच्या मांड्यांतील मधल्या भागाने माझे लक्ष वेधुन घेतले होते. तो मधाळ भाग मी भान हरपून पाहत होतो. बारीक लव आणि त्याखाली तपकिरी रंगाचे जाड ओलसर पुदीद्वार लपले होते. दोन तांबूस पाकळ्यांमध्ये रसाने भरलेली चिर दिसत होती. त्या पाकळ्या मी दोन्ही बोटांनी फाकवल्या आणि आतली लाल गुलाबी पुदी पाहतच राहिलो.
ताईचे स्तन मर्दन करण्यासाठीच केवळ माझ्या आणि माझ्यासाठीच आहेत याचा मला सार्थ अभिमान वाटत होता. तिचे दोन्ही निप्पल्स चांगलेच ताठ झालेले पाहत होतो. मी त्याला धरुन किती वेळ चोखू नी किती नाही असे मला झाले होते.
माझा लवडा ताईच्या फाकल्या गेलेल्या पुदीमुखावर ठेवला. पाझरलेला लवडा तिच्या ओल्याचिंब पाझरलेल्या व कमळासारख्या फुलुन उमललेल्या पुदीत गुपचूपपणे घुसवला. ताईने पायाने माझ्या कमरेला वेढा घालुन लवड्याला तसेच हळुवारपणे पुढे जाऊ दिले. लगेच मी लवडा आत-बाहेर करून ताईला झवू लागलो. ताई माझ्या हिसक्याचे धक्के ताई मस्तपणे हसत-खेळत झेलत होती. ताईच्या तोंडातुन आनंदाचे चित्कार बाहेर पडत होते.
’ताई, तुला झवतांना मला खूप मजा येत आहे.’ मी तिला उत्साहीत होवुन म्हणालो.
’हो रे राजा... मला पण... तुझ्या भाउजीने कधी मला असे हनिमूनला आणले नाही. तू येथे आणून माझ्याशी लग्न केले व आता नव्या नवरीला तिचा नवरा मनसोक्तपणे हेपतो आहे. मला फार खुषी वाटत आहे.’ वात्सल्याने माझ्या गालाचा मुका घेऊन ताई म्हणाली.
असं संभाषण सुरु असतांना मी तिच्या पुदीतून लवडा काठापर्यंत बाहेर काढून पुन्हा आतमध्ये घुसवत होतो. हाताने तिच्या दोन्ही स्तनाला दाबत होतो. निपल्स तोंडात धरुन चोखत होतो. तिच्या तोंडात तोंड घालुन तिच्या जिभेला माझ्या जिभेने चाटत होतो.
‘राजा...मजा येते न...!’
’हो. ताई , खुप मजा येते. तुला पाहिलं की मी खूप उत्तेजित होतो. तुला खूप खूप हेपावसं वाटते. तुझ्या पुदीत लवडा, हातात तुझे स्तन व तुझ्या तोंडात तोंड घालण्यात किती मजा येते काय सांगु !’ असं बोलता बोलता मी ताईच्या चेहर्यातवरील बदलते रंग निरखत होतो. तेव्हा मला ताईच्या चेहर्याझवर तृप्तिचे भाव दिसत होते.
बराच वेळ आम्ही बोलत बोलत माझे विर्य तिच्या पुदीत पडेपर्यंत हेपत होतो. आमच्या हेपण्याचे सारे दृश्य त्या आरशात दिसत होते. आम्ही त्यात पाहत पाहातच हेपत होतो. त्यामुळे आणखी मजा येत होती. मग आम्हाला झोप यायला लागली. ताईने कुस बदलविली. मी त्याच कुशिवर होवून पाठीमागुन हातात तिचे स्तन धरुन व लवडा तिच्या गांडीला टेकवून शांतपणे झोपलो. सकाळ कधी झाली ते कळलेच नाही. मला जाग आली तेव्हा माझा लवडा ताठ झाला होता. म्हणून त्याला पुन्हा तिच्या गांडीच्या जवळून तिच्या पुदीत घालण्याचा प्रयत्न करीत होतो..
ताईने डोळे उघडले. पाठीमागे हात करुन तिने लवड्याला धरुन म्हणाली, ’किती हेपतोस रे... माझ्या राजा....!’ताई मला म्हणाली.
’हो... ग... ताई मला थोडं हेपु दे ना... तो मोठा झालेला आहे. त्याला थोडं शांत कर ना...!’ मी तिचे स्तन रगडत तिला म्हणालो.
’बरं घाल थोडसं आपल्याला परत तयार होवून फिरायला जायचे आहे.’
‘हो ना आज उशिर झाला तरी चालेल. दिवसभर मार्केटींग करू. रात्रीच्या गाडीने परत गावला जाऊ.’
‘ठीक आहे. हेप मग पोटभर...!
मग मी तसेच त्या कडावर असतांना खाली सरकुन तिच्या गांडीच्या मागुनच पुदित लवडा घातला व तिचे स्तन दाबत हिसके मारायला लागलो. हिसक्याचा जोर वाढविला. थोड्यावेळाने स्फोट होवून लवड्यातून वीर्य ताईच्या पुदीत भकाभक पडू लागलं. मग मी शांत झालो. थोडावेळ पुदीत लवडा तसाच ठेऊन आम्ही दोघेही त्याच अवस्थेत झोपून राहिलो. आज काही उठायची घाई नव्हतीच.
यथावकाश दोघेही उठलो. रोजच्याप्रमाणे दोघांनीही एकमेकांची आंघोळ केली. त्याही वेळी मी चान्स घेतलाच. कपडे घालीपर्यंत तिच्या स्तनाशी खेळत राहिलो.
आम्ही मार्केटमध्ये जावून बराच वेळ फिरलो. ताईसाठी सुंदर अशी साडी घेतली. माझ्यासाठी रेडीमेड ड्रेस घेतला. दुपारचे जेवण एका समुद्रकिनार्याघवर घेतले. रात्रीला बाहेरच जेवण करून हॉटेलवर आलो. चेक आउट करून आम्ही बस पकडून दुसर्या् दिवशी सकाळी सकाळी ताईच्या गावला परत आलो.
अशा रोतोने आमची गोव्याची ट्रीप खूप खूप छान झाली.
माझी सुट्टी अजूनही संपायची असल्याने मी त्या दिवशी ताईच्या घरी थांबलो. दुपारचं जेवण झाल्यावर आराम करण्यासाठी आम्ही दोघेही बेडवर झोपलो. तेव्हा आमचा मस्त संभोग झाला हे काय सांगायला नकोच. रात्र पण मस्त मस्तीत घालविली. माझा लवडा आता तेलकट आणि गुळगुळीत झाला होता. त्याची आता मजाच मजा होती.
दुसर्याग दिवशी शाळेवर गेलो. आता राहून राहून मी ताईच्या गावला आलो की ती रात्र आम्ही मस्त सजवीत होतो.
आता उरली ताईच्या पोरीच्या लग्नाची गोष्ट. ताईने एक दिवस हा विषय काढलाच. मी म्हटले, ‘ताई, मी कधीही तयार आहे लग्न करायला. तू म्हणशील त्या दिवशी !’
मी लग्नाला तयार झाल्याने आई-बाबा पण खुष होते. ताईने मायाला बोलावून आमचा साखरपुडा उरकून टाकला व एक महिन्याने आमचे लग्न पण झाले.
माझी बहीण आता माझी सासू झाली होती. मला मामा म्हणणारी माझी भाची आता मी तिचा नवरा झालो होतो. कसं हे नातं ते मलाही कळत नव्हतं. पण समाजात असं चालत होतं. त्यामुळे या गोष्टीला काही इलाज नव्हता.
आता मला दोन बायका झाल्या होत्या. एक गुपचुपपणे हेपन्यासाठी म्हणजे ताई व दुसरी राजरोसपणे हेपन्यासाठी तिचीच पोरगी माया ! आहे की नाही गंमत!
लग्न झाल्यावर एकांतात ताई हळूच माझ्या कानात म्हणाली, ‘माझ्या पोरीला जास्त घोळू नको. कोवळ्या काकडीसारखी आहे ती ! पहिल्या रात्री तिच्या कौमार्याचं उदघाटन करशील तेव्हा सावकाश कर. तिला वेदना होऊ देऊ नको. बाकी कसर मी भरून टाकीन.’
‘हो ताई.... तू निश्चिंत रहा. मी तुझ्या पोरीला नाही जास्त त्रास देत. बाकी त्रास द्यायला तू आहेस ना....! तुझ्या दुधाची आठवण मी नाही विसरलो.’
‘कसा विसरशील ? त्यातूनच तर तू स्वर्ग गाठलास....! बहिणीला बायको करून....! ताई असे म्हणून खळखळून हसली. मी तिच्या हसनाऱ्या चेहऱ्याकडे पाहातच राहिलो.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  choti behani ki choti pussy licking story in hindi SexStories 0 34,907 23-10-2015, 12:22 PM
Last Post: SexStories
  Meri Behan Mera Maal Bani(hindi prostitute sex stories in english font) SexStories 0 18,838 31-07-2015, 11:12 AM
Last Post: SexStories
  Kaise jasamit mein apane beta ravi ka mota landa SexStories 1 10,139 29-07-2015, 01:32 AM
Last Post: SexStories
  Ravi ka lund aur ma kamala ki pyasi choot SexStories 0 6,875 29-07-2015, 01:30 AM
Last Post: SexStories
  Bahuta mota bhaiya ka gadhe jaise lambe aura mota landa(Parivar incest kahani) SexStories 0 14,123 29-07-2015, 12:47 AM
Last Post: SexStories
  Kamali chachi aura mota landa ki sex katha SexStories 0 3,080 28-07-2015, 11:21 PM
Last Post: SexStories
  Andheri rata me mere sasura ne apana lamba mota kela meri cuta(nasty sex story) SexStories 0 5,686 28-07-2015, 11:11 PM
Last Post: SexStories
  Mere pyari papa se bada lund ka sex katha SexStories 0 6,948 28-07-2015, 12:45 PM
Last Post: SexStories
  Mera Aur Meri Maa Ka Sex Adventure ka hindi incest story SexStories 0 12,111 28-07-2015, 12:20 PM
Last Post: SexStories
  Didi ne saaf kaha sex karoge?--Mera didi sex kahani SexStories 0 7,921 27-07-2015, 07:17 PM
Last Post: SexStories

Forum Jump:

Best Indian Adult Forum Free Desi Porn Videos XXX Desi Nude Pics Desi Hot Glamour Pics Indian Sex Website
Free Adult Image Hosting Indian Sex Stories Desi Adult Sex Stories Hindi Sex Kahaniya Tamil Sex Stories
Telugu Sex Stories Marathi Sex Stories Bangla Sex Stories Hindi Sex Stories English Sex Stories
Incest Sex Stories Mobile Sex Stories Porn Tube Sex Videos Desi Indian Sex Stories Sexy Actress Pic Albums